Офіційний веб-сайт Буської міської ради

Get Adobe Flash player

Проект рішення " Про правила приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Буська."

 

                                                  Проект рішення

П Р А В И Л А

ПРИЙМАННЯ СТІЧНИХ ВОД

ДО СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ВОДОВІДВЕДЕННЯ

м.Буська

І. Загальні положення

1. Ці Правила розроблено з метою:

захисту здоров’я персоналу систем збирання, відведення стічних вод та очисних споруд;

запобігання псуванню обладнання систем водовідведення, очисних і суміжних з ними підприємств;

гарантування безперебійної в межах регламентних норм роботи споруд очищення стічних вод та обробки осадів;

гарантування, що скиди стічних вод з очисних споруд не спричинять згубного впливу на навколишнє середовище;

гарантування, що осад може бути утилізований у безпечний і прийнятний для навколишнього середовища спосіб.

 2. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання, які надають послуги з централізованого відведення та очищення стічних вод (далі - виробники), на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - споживачі).

3. Терміни, використані у цих Правилах, вживаються в таких значеннях:

арбітражна проба - частина контрольної проби, аналіз якої здійснюється за рахунок споживача за його незгоди з результатами аналізу контрольної проби, яку провів виробник;    

виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого відведення та очищення стічних вод – Буське ПВКГ;

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначено цими Правилами та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту (далі - місцеві правила приймання);

головний каналізаційний колектор - трубопровід, до якого надходять стічні води від збірних колекторів і районних насосних станцій;

договір - договір про надання послуг з водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини, г/м-3;

залповий скид до системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання, та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

зливальна станція (пункт) - спеціальне обладнання (стаціонарне чи пересувне) для прийому стічних вод, що вивозяться асенізаційним транспортом, до системи централізованого водовідведення стічних вод;

збірний колектор - трубопровід для приймання стічних вод з окремих каналізаційних випусків та транспортування їх у головний каналізаційний колектор;

каналізаційний випуск споживача - трубопровід для відведення стічних вод від будинків, споруд, приміщень та з території споживача в каналізаційну мережу;

каналізаційний колектор - трубопровід зовнішньої каналізаційної мережі для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

контрольний колодязь - колодязь на каналізаційному випуску споживача безпосередньо перед приєднанням до каналізаційного колектора виробника або в іншому місці за погодженням із виробником з вільним доступом виробника до такого колодязя;

контрольна проба - проба стічних вод споживача (субспоживача), відібрана виробником з контрольного колодязя з метою визначення складу стічних вод, що відводяться до системи централізованого водовідведення виробника;

локальна каналізаційна мережа - система трубопроводів, каналів та/або лотків і споруд на них для збирання й відведення стічних вод з території споживача;

локальні очисні споруди - споруди або пристрої для очищення стічних вод окремого споживача відповідно до вимог цих Правил та/або місцевих правил приймання;

об’єкт споживача - окремо розташована територія споживача з відокремленими системами водопостачання і водовідведення;

субспоживач - суб’єкт господарювання, що скидає стічні води до системи централізованого водовідведення через мережі споживача за погодженням зі споживачем і виробником на підставі договору зі споживачем та виробником;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів;

стічна вода технологічного походження - стічна вода, що утворилася в процесі виготовлення продукції та/або надання послуг.

Інші терміни, що використовуються у цих Правилах, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

4.Виробник встановлює кожному конкретному споживачу вимоги до скиду стічних вод  на підставі  цих Правил приймання.

5. Виробник укладає зі споживачем договір за умови, що каналізаційна мережа та КОС мають резерв пропускної спроможності. Виробник приймає стічні води споживача до системи міської каналізації за умови, що показники якості стічних вод споживача відповідають вимогам цих Правил, приймання та умовам укладеного з Виробником договору.

6. Кожен споживач скидає стічні води до системи каналізаційної мережі  через окремий випуск з обов’язковим облаштуванням контрольного колодязя, розташованого у місці, погодженому з Виробником.

Об’єднання випусків стічних вод від кількох споживачів може здійснюватися тільки після контрольного колодязя на каналізаційному випуску кожного споживача.

Скидання стічних вод субспоживачем із використанням каналізаційної мережі споживача не є об’єднанням випусків стічних вод кількох споживачів.

7. Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом від споживачів, здійснюється тільки через зливальні станції Виробника, у разі їх відсутності місця скиду таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання або у договорі. Умови приймання та сплати за очищення таких стічних вод визначаються місцевими правилами приймання.

8. Приєднання споживачів до системи міської каалізації  здійснюється згідно з вимогами пунктів 4.1-4.6 розділу IV Правил користування.

9. Приймання стічних вод споживачів на каналізаційні очисні споруди здійснюється виключно за договорами.

ІІ. Засади безперебійного функціонування  до системи централізованого водовідведення

під час приймання до неї стічних вод споживачів

1. Виробники повинні:

1) забезпечувати приймання, відведення і очищення стічних вод у межах розрахункових проектних показників очисних споруд даного населеного пункту(м.Буськ), із дотриманням вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465;

2) здійснювати обстеження локальних очисних споруд і каналізаційної мережі споживачів, вимагати від споживачів надання інформації та документів щодо зазначених мереж і споруд, які перебувають на балансі споживачів, їх технічного стану, в тому числі документів, що підтверджують проведення відновлення пропускної здатності трубопроводів та колекторів, хімічних реагентів, що використовуються споживачами та спричиняють забруднення у стічних водах (сертифікати, переліки, проекти), вивозу та утилізації осадів стічних вод, вжиття заходів з метою дотримання якості та режиму скидання стічних вод згідно з вимогами цих Правил , в яких може вимагатися надання інших відомостей та документації, яка не носить дозвільного характеру та стосується скидання стічних вод на об’єктах споживачів;

3) контролювати якість, кількість і режим скидання стічних вод споживачами;

4) вибірково контролювати ефективність роботи локальних очисних споруд та вимагати їх налагодження або реконструкції для дотримання вимог цих Правил  приймання;

5) здійснювати раптовий (не погоджений зі споживачами заздалегідь) відбір контрольних проб. Механізм контролю, зокрема порядок відбору проб встановлюється цими правилами приймання;

6) відключати споживачів від системи водовідведення негайно після усного попередження у разі загрози виходу з ладу систем централізованого водовідведення, порушення технологічного режиму роботи КОС та у разі самовільного приєднання споживачем до систем централізованого водовідведення та/або самовільного скидання стічних вод до систем централізованого водовідведення Виробника. При цьому за збитки таких споживачів Виробник відповідальності не несе. Підключення до систем водовідведення здійснюється після усунення обставин, що спричинили відключення;

7) у разі виявлення порушень споживачами умов скидання стічних вод, вимог цих Правил,  приймання та умов укладеного з Виробником договору, вимагати їх усунення в установлені виробником строки та вживати заходів впливу, передбачених договором, цими Правилами приймання;

8) вимагати від споживачів, об’єкти яких розташовані в житлових будинках та мають стічні води технологічного або непобутового походження, забезпечення водовідведення стічних вод об’єкта окремо облаштованим каналізаційним випуском з облаштуванням контрольного колодязя.

2. Споживачі повинні:

1) дотримуватися вимог до  скиду  стічних вод та установлених кількісних та якісних показників стічних вод на каналізаційних випусках споживачів, вимагати від субспоживачів виконання положень цих Правил;

2) здійснювати систематичний контроль за кількістю та якістю стічних вод, які скидаються ними до системи централізованого водовідведення, згідно з графіком відбору проб, погодженим із Виробником, надавати Виробнику інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидають до централізованої системи водовідведення м. Буська;

3) виконувати на вимогу Виробника до визначеного ним строку попереднє очищення забруднених стічних вод на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або вивезенням утворених при цьому осадів, якщо стічні води споживачів не відповідають вимогам цих Правил, та умовам укладеного з Виробником договору;

4) у разі зміни у своєму водовідведенні (передача будівель та каналізаційних мереж іншим власникам/користувачам, зміна технологічних процесів або зміна на 30% і більше попередніх обсягів водовідведення, виконання будівельних робіт на території об’єкта (у разі якщо воно впливає чи може вплинути на виконання споживачем вимог до скиду, виданих виробником),повідомляти Виробника у семиденний строк про виникнення таких змін, в установленому порядку отримувати у Виробника технічні умови на водопостачання і водовідведення об’єкта та вносити відповідні зміни до договору;

5) укладати новий договір з Виробником у разі зміни власника об’єкта;

6) надавати працівникам Виробника необхідну інформацію щодо своєї системи водовідведення та вільний доступ до неї, а також допомогу під час відбору проб стічних вод споживачів, вивчення режиму їх скиду, обстеження системи водовідведення та локальних очисних споруд;

7) визначати не менше двох представників, уповноважених представляти споживача під час відбору проб стічних вод, про що у триденний строк повідомляють Виробника у письмовій формі та забезпечують присутність уповноваженого представника безпосередньо під час відбору проб стічних вод  Виробником;

8) брати участь у ліквідації аварій і заміні аварійних каналізаційних мереж власними силами та засобами, а також у відшкодуванні капітальних витрат на відновлення системи міської каналізації виробника у разі погіршення її технічного стану та аварійних руйнувань з вини споживача;

9) перевіряти розрахунки ДК забруднюючих речовин стічних вод, які скидаються ними до системи  централізованого водовідведення, виконані Виробником, у разі незгоди звертатися щодо їх перегляду.

 

 ІІІ. Загальні вимоги до складу та властивостей  стічних вод, які скидаються до системи  централізованого водовідведення м. Буська.

 

1. До системи  централізованого водовідведення м.Буська приймаються стічні води споживачів, які не призводять до порушення роботи каналізаційних мереж та очисних споруд, безпеки їх експлуатації та можуть бути очищені на КОС Виробника відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 року № 465.

2. Стічні води, що приймають до системи централізованого водовідведення  не повинні:

1) містити горючих домішок і розчинених газоподібних речовин, здатних утворювати вибухонебезпечні суміші;

2) містити речовин, які здатні захаращувати труби, колодязі, решітки або відкладатися на їх поверхнях (сміття, ґрунт, абразивні порошки та інші грубодисперсні зависі, гіпс, вапно, пісок, металева та пластмасова стружка, жири, смоли, мазут, пивна дробина, хлібні дріжджі тощо);

3) містити тільки неорганічних речовин або речовин, які не піддаються біологічній деструкції;

4) містити речовин, для яких не встановлено гранично допустимих концентрацій (далі - ГДК) для води водойм або токсичних речовин, що перешкоджають біологічному очищенню стічних вод, а також речовин, для визначення яких не розроблено методів аналітичного контролю;

5) містити небезпечних бактеріальних, вірусних, токсичних та радіоактивних забруднень;

6) містити біологічно жорстких синтетичних поверхнево-активних речовин (далі - СПАР), рівень первинного біологічного розкладу яких становить менше 80%;

7) мати температуру вище 40-0 С ;

8) мати pH нижче 6,5 або вище 9,0;

9) мати хімічне споживання кисню (далі - ХСК) вище біохімічного споживання кисню за 5 діб (далі - БСК5) більше ніж у 2,5 раза;

10) мати БСК, яке перевищує вказане в проекті КОС відповідного населеного пункту;

11) створювати умови для заподіяння шкоди здоров'ю персоналу, що обслуговує системи централізованого водовідведення;

12) унеможливлювати утилізацію осадів стічних вод із застосуванням методів, безпечних для навколишнього природного середовища;

13) містити забруднюючих речовин з перевищенням допустимих концентрацій, установлених цими Правилами та місцевими правилами приймання.

3. У разі якщо на об’єктах споживачів здійснюються виробничі процеси, передбачені переліком виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення м. Буськ та очищення стічних вод згідно з додатком 2 до цих Правил, а також при систематичному скиді понаднормативних забруднень, скидання стічних вод до системи каналізації без попереднього їх очищення на локальних очисних спорудах не допускається, крім випадку, визначеному у пункті 6 цього розділу та місцевими правилами приймання.

Локальні очисні споруди споживача мають відповідати вимогам технічних умов, виданих виробником  відповідно до Правил користування.

4. Забороняється скидати до системи централізованого водовідведення м. Буська без попереднього знешкодження та знезараження на локальних очисних спорудах з обов’язковою утилізацією або захороненням утворених осадів стічні води, що містять забруднюючі речовини, визначені у переліку забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи водовідведення згідно з додатком 3 до цих Правил.

5. Якщо кількісні та якісні показники стічних вод споживача значно змінюються протягом доби, а показники концентрації забруднюючих речовин перевищують ДК, споживач повинен встановлювати спеціальні ємності-усереднювачі та пристрої, які забезпечують рівномірний протягом доби скид стічних вод.

6. Коли споживач не може забезпечити виконання вимог цих Правил, у тому числі пункту 3 цього розділу за деякими показниками, він звертається до Виробника із заявою та обґрунтуванням приймання понаднормативно забруднених стічних вод із зазначенням їх концентрації та зобов’язується вжити заходів для доведення якості та режиму їх скиду до вимог цих Правил  приймання у строк, зазначений у договорі.

Виробник розглядає подану заяву у п’ятнадцятиденний строк і укладає зі споживачем окремий договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод у разі здатності існуючої на КОС технології очищення стічних вод видалити означені забруднення відповідно до вимог ГДС, встановлених для Виробника.

У договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод визначають тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, розмір додаткової оплати за приймання понаднормативно забруднених стоків, який повинен бути в межах 60-80% від оплати, що встановлюється відповідно до розділу ІІ Порядку визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Порядок), та строк виконання заходів для доведення якості та режиму їх скиду згідно з вимогами цих Правил або місцевих правил приймання, який має бути обґрунтованим та не може перевищувати трьох років.

У разі виявлення перевищення фактичної концентрації будь-якого показника над зазначеною в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод додаткова оплата послуг водовідведення здійснюється споживачем з коефіцієнтом кратності, який визначається відповідно до Порядку, але замість встановлених ДК для розрахунку застосовуються тимчасово погоджені концентрації, зазначені в договорі про приймання понаднормативно забруднених стічних вод.

7. Стічні води субспоживача є складовою стічних вод споживача.

ІV. Визначення ДК забруднюючих речовин у стічних водах споживачів

Для всіх, споживачів що скидають стічні води до централізованої системи водовідведення м.Буська, встановлюються єдині допустимі величини показників забруднюючих речовин (ДК). ДК встановлюються на підставі затверджених гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин, які надходять з очищеними стічними водами у водний об’єкт (р. Західний Буг) і якісного складу води із міськводопроводу; ДК забруднюючої речовини в спорудах біологічної  очистки (на вході в ці споруди), величини лімітів на скид забруднюючих речовин у поверхневий водний об’єкт, які встановлені Виробником в дозволах на спеціальне водокористування; допустимого вмісту важких металів в осадах стічних вод; виходячи з технічних можливостей міської каналізаційної мережі та очисних споруд та з урахуванням вимог «Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 1999 р. №465, і «Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України», затверджених Наказом Мінжитлокомунгоспу від 27.06.2008р. за №190.

 

Допустимі величини показників (ДВП) якості стічних вод  від споживачів

при скиді до централізованої системи водовідведення м. Буськ:

Таблиця 1

№ з/п

Показники якості стічних вод
Допустимі концентрації (величини)

1.

Температура

не вище 40 град.С

2.

Водневий показник (рН)

6,5 – 9,0

3.

БСК5
,
мг/дм3

96,0

4.

ХСК, мг/дм3

300,0

5.

Завислі речовини та речовини, що спливають, мг/дм3

250,0

6.

Мінералізація

1000.0

7.

Нерозчинні масла, смоли, мазут
не допускаються

8.

Нафта і нафтопродукти, мг/дм3

4,2

9.

Жири рослинні та тваринні, мг/дм3

50,0

10.

Хлориди, мг/дм3

200,0

11.

Сульфати, мг/дм3

100,0

12.

Азот амонійний, мг/дм3

20,0

13.

Нітрити, мг/дм3

3,3

14.

Нітрати (за NO3), мг/дм3

45,0

15.

СПАР аніонні, мг/дм3

5,0

16.

Фосфати, мг/дм3

3,5

17.

Залізо загальне, мг/дм3

3,0

18.

Хром заг., мг/дм3

0,1

19.

Цинк, мг/дм3

1,0

20.

Купрум, мг/дм3

0,1

21.

Нікель, мг/дм3

0,5

22.

Кадмій, мг/дм3

0,01

23.

Арсен, мг/дм3

0,1

24.

Плюмбум, мг/дм3

0,1

25.

Формальдегід, мг/дм3

100,0

26.

Феноли, мг/дм3

10,0

27.

Кислоти, горючі суміші, токсичні та розчинені газоподібні речовини, здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази

не допускається

28.

Концентровані маточні та кубові розчини

не допускається

29.

Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, грунт, абразивні речовини
не допускається

30.

Радіоактивні речовини, в концентрації, що перевищує фон місцевого господарсько-побутового стоку епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення
не допускається

 

            V. Заходи впливу у разі порушення вимог щодо скиду  стічних вод до системи централізованого водовідведення м.Буська.

1.Виробник  та споживачі є відповідальними за дотримання вимог приймання та скиду стічних вод до системи міської каналізації  відповідно до чинного законодавства України.

2. У разі невиконання споживачами цих Правил  щодо дотримання якості та режиму скиду стічних вод об’єкт споживача може бути відключений від системи централізованого водовідведення після письмового попередження Виробником не менше ніж за п’ять діб.

Споживачі, які здійснюють виробничі процеси, визначені у додатку 2 до цих Правил, та уклали з виробником договір про приймання понаднормативно забруднених стічних вод, що передбачає будівництво локальних очисних споруд, не можуть бути відключені від системи централізованого водовідведення з підстав відсутності у них очисних споруд протягом дії договору за умови, що ці споживачі добросовісно та своєчасно виконують умови такого договору.

3. У разі стягнення з Виробником грошових сум за понадлімітні обсяги скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства він може вимагати від споживачів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

4. У разі необхідності перекладання аварійних або заміни зруйнованих мереж і споруд системи централізованого водовідведення внаслідок агресивного впливу стічних вод споживача кошторисну вартість цих робіт (загальні капітальні вкладення) Кzag (тис. грн) розподіляють між споживачами, які скидали стічні води з порушенням цих Правил і з вини яких сталося відповідне руйнування, згідно з формулою

де

-

відшкодування заподіяних збитків і-м споживачем на відновлення зруйнованих мереж і споруд (тис. грн);

 

-

середньодобова витрата стічних вод, які скидає і-тий споживач (м-3/добу);

 

-

сума платежів за скид понаднормативних забруднень з агресивними властивостями, стягнута виробником за останні три роки з 1-го споживача (тис. грн).

5. У разі засмічення каналізаційних мереж забрудненнями стічних вод споживачів (жирами, осадами, грубодисперсними зависями), які призводять до обмеження пропускної спроможності каналізаційної мережі Виробника, споживачі відшкодовують витрати, які повинні бути документально підтверджені Виробником, на проведення робіт з відновлення пропускної спроможності трубопроводів та колекторів.

6. За неможливості утилізації осадів та мулів через підвищений вміст важких металів, токсичних речовин тощо та необхідності розміщення осадів і мулів на спеціальних полігонах захоронення кошторисна вартість цих робіт (разом з екологічним податком) розподіляється між споживачами, які винні у забрудненні токсичними речовинами осадів та мулів. Розрахунок кошторисної вартості цих робіт для конкретного споживача виконується за формулою

де

-

частка вартості робіт з розміщення осадів і мулів, яка має бути відшкодована і-м споживачем;

 

-

загальна кошторисна вартість робіт з розміщення осадів і мулів (тис. грн);

 

-

скиди забруднюючих речовин і-м споживачем, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т);

 

-

сумарні скиди забруднюючих речовин, що вимагають утилізації осадів тільки шляхом захоронення на спеціальних полігонах (т).

Участь споживачів у роботах з розміщення цих осадів визначається цим пунктом та місцевими правилами приймання.

V1. Порядок контролю за скидом стічних вод до системи централізованої водовідведення м. Буська.

1. Споживачі здійснюють контроль за кількістю та якістю стічних вод, які вони скидають до системи водовідведення каналізації або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника. Перелік забруднень, на наявність яких робиться аналіз, та періодичність контролю встановлюються цими  правилами приймання.

За наявності локальних очисних споруд споживачі здійснюють кількісний та якісний контроль стічних вод, що надходять на них, очищених стічних вод та враховують об’єми видалених із стічних вод осадів. На вивіз та утилізацію осадів повинні бути оформлені відповідні документи (акти, накладні, рахунки), які зберігаються у споживачів не менше трьох років.

Місця та періодичність відбору проб споживачами мають бути погоджені з Виробником.

Результати аналізів стічних вод і замірів їх витрат фіксують у робочих журналах, які зберігаються у споживачів безстроково.

Споживачі систематично у строки, визначені місцевими правилами приймання, надають виробнику інформацію про об’єми та якісний склад стічних вод, які вони скидають на каналізаційні очисні споруди Виробника.

Споживачі зобов’язані мати та своєчасно оновлювати технічну документацію, яка характеризує стан систем водопостачання та водовідведення споживача, а саме відомості про системи водопостачання та водовідведення споживача, характеристику їх технічних параметрів і фактичного стану, графічний матеріал (генеральний план (топографічний план)) з нанесеними мережами водопостачання і водовідведення та місцем розташування контрольного колодязя, нормативний розрахунок водоспоживання та водовідведення споживача, технологічні креслення насосних станцій, план та схему локальних очисних споруд і наявність приладів обліку, відомості про категорії стічних вод споживача (промислові, господарсько-побутові, поверхневі тощо), характеристику якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення , інші документи, визначені  цими  правилами приймання, крім тих, що мають дозвільний характер.

2. Про всі випадки погіршення якості стічних вод, аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновних робіт споживачі повинні негайно інформувати Виробника.

3. Споживачі, які скидають стічні води до системи централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди Виробника, повинні забезпечити можливість проведення Виробником у будь-який час доби контролю за скидом стічних вод.

4. Для визначення вмісту забруднень у стічних водах споживачів використовуються дані лабораторії виробника, у разі її відсутності - інших лабораторій, що здійснюють свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

5. Під час проведення аналізу проб стічних вод, відібраних у споживачів, використовують засоби вимірювальної техніки, повірені уповноваженими органами відповідно до вимог статті 17 Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

6.  З метою контролю якості стічних вод споживачів Виробник здійснює відбір контрольних проб. Виявлені в цих пробах перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах є достатньою підставою для нарахування плати за скид понаднормативних забруднень.

Відбір контрольних проб стічних вод споживачів виконує уповноважений представник Виробника, що фіксується у спеціальному журналі або акті, який підписують як представник Виробника, так і представник Споживача. Відбір проб провадиться з контрольного колодязя споживача відповідно Додатку 4.                 

 7.   Відбір і аналіз стічних вод  проводиться відповідно затверджених методик а саме  КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод».

У разі відмови представника Споживача поставити свій підпис у журналі або акті представник Виробника зазначає про це в журналі або акті.

8. Відмова Споживача виділити уповноваженого представника для відбору проб фіксується в акті за підписом представника Виробника, Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 2 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

Зволікання з допуском уповноваженого представника Виробника на територію Споживача (більше ніж 30 хвилин після його прибуття) або створення перешкод у відборі проб з боку представників Споживача фіксується в акті за підписом представника Виробника. Виробник виставляє Споживачу рахунок за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності Kk = 5 за розрахунковий місяць, у якому було вчинено це порушення.

9. У разі виявлення перевищення ДК забруднюючих речовин, встановлених цими Правилами приймання, Виробник у строк не більше п’яти робочих днів з дати відбору контрольної проби направляє Споживачу лист-повідомлення про виявлене перевищення ДК забруднюючих речовин у стічних водах Споживача та результати хімічного аналізу.

У строк, що не перевищує шести місяців після визначення перевищення допустимих концентрацій, Виробник направляє споживачу рахунок за скид стічних вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин та копії підтвердних документів.

10. У разі незгоди Споживача з результатами даних лабораторії Виробника щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах Споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином Виробником та Споживачем.

VІІ. Правила і порядок приймання рідких відходів від споживачів, які не приєднані до системи централізованого водовідведення м .Буська.

            1.До рідких відходів відносяться: фекалії, сеча, помиї.

            2.Cкидання рідких відходів здійснюється тільки на зливні станції.

            3.Ці Правила поширюються на всі види рідких відходів, що надходять до системи централізованого водовідведення м. Буська від неканалізованих приватних домоволодінь, підприємств, організацій та установ усіх форм власності.

            4.Об’єми водовідведення формуються на основі затверджених міськвиконкомом

 м. Буська норм водоспоживання з урахуванням ступеню благоустрою і кількості мешканців (працюючих), відповідно до вимог ДБН В 2.5-64:2012 «Внутрішній водопровід та каналізація» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди».

                        5.Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» Затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17.03.2011р. №145, рідкі відходи, що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення, допускається зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

            Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується, виходячи з чисельності населення, що ним користується.

            Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.

6.Стоки вигрібних ям не повинні містити значні механічні домішки і пісок, БСК5 не повинно перевищувати 1000 мг/л.

            7.В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м. При цьому необхідно враховувати напрямок схилу ділянки.

            8.Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання територій населених місць» вигреби повинні бути віддалені від меж замельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

                        9.Відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил «Утримання тариторій населених місць», місце розміщення вигребу на присадибнії ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку, визначає власник цього будинку, з додержанням правил добросусідства.

            Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

            10.Скидати стічні води від вигрібних ям, використовуючи рельєф місцевості, забороняється.

            11.Забороняється скидати у вигрібні ями і на зливні станції дощові і талі води, осади із шламонакопичувачів, жироуловлювачів та нафтоуловлювачів.

            12.Відведення стічних вод, що утворилися в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар'єрної  і дренажної води), повинно здійснюватись централізованою системою водовідведення.

            У разі відсутності інженерних мереж міського централізованого водовідведення або розташування об'єктів на відстані не менше ніж 500 м від найближчого колектора стічних вод необхідно передбачати каналізування об'єктів на локальні очисні споруди, при цьому перевагу необхідно віддавати грунтовим методам біологічного очищення стічних вод.

            Обладнання внутрішньобудинкової каналізації та каналізування об'єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями забороняється.

            13.Перевезення рідких відходів до місця їхнього скидання (зливної станції) здійснюється Перевізниками спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (асенізаційними машинами).

            14.Приймання до системи централізованого водовідведення стічних вод, які вивозяться асенізаційним транспортом Перевізника від підприємств і приватного сектора, здійснюється тільки через зливну станцію Виробника. Перевізник сплачує Виробнику за злив рідких нечистот згідно укладеного договору.

            15.Для вивозу рідких відходів між Перевізником і споживачем  укладається «Договір на вивіз, злив і очищення рідких відходів». При заключенні Договору Перевізник зобов'язаний надати Виробнику відомості про об’єм і якісний склад стоків споживача.

16.При зміні найменування споживача або Перевізника, а також при зміні розрахункового рахунку в банку, юридичної адреси або інших реквізитів, Споживач  або Перевізник зобов'язаний у триденний термін офіційно повідомити про зміни Виробника.

                        Виробник здійснює технічний і санітарний контроль за виконанням вимог цього розділу.

Додаток 1
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Буська

 

ПОРЯДОК 
визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює єдиний на території України порядок визначення розміру плати, що справляється за понаднормативні скиди стічних вод до систем централізованого водовідведення.

2. Цей Порядок поширюється на суб'єктів господарювання, які надають послуги із централізованого відведення та очищення стічних вод, на юридичних осіб незалежно від форм власності та відомчої належності, фізичних осіб - підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність і взяті на облік як самозайняті особи у контролюючих органах згідно з Податковим кодексом України, які скидають стічні води до систем централізованого водовідведення або безпосередньо у каналізаційні очисні споруди (далі - споживачі).

3. Терміни, використані у цьому Порядку, вжито в таких значеннях:

виробник - суб'єкт господарювання, який надає послуги з централізованого відведення та очищення стічних вод – Буське ПВКГ

вимоги до скиду стічних вод - вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних вод, які споживач скидає до системи централізованого водовідведення населеного пункту, склад і зміст, порядок надання яких визначається Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316 (далі - Правила) та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення (далі - місцеві правила приймання);

договір - договір на послуги з питного водопостачання та/або водовідведення;

ДК - допустима концентрація забруднюючої речовини,мг/дм3;

дощова каналізація - комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання та відведення дощових (снігових) і поливомийних стічних вод з території підприємств;

залповий скид у системи централізованого водовідведення - скид стічних вод з концентраціями забруднюючих речовин, що перевищують більш як у 20 разів допустимі величини показників, визначені в місцевих правилах приймання та/або з перевищенням обсягів стічних вод, визначених для конкретного споживача;

каналізаційні очисні споруди (КОС) - комплекс споруд для очищення стічних вод перед їх скиданням до водних об’єктів;

стічна вода - вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена із забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок атмосферних опадів.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, наведених у Водному кодексі УкраїниЗаконі України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення» та Правилах користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 27 червня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 936/15627 (далі - Правила користування).

ІI. Визначення розміру плати за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення при порушенні вимог щодо якості і режиму їх скидання

1. У разі повної відповідності якості та режиму скиду стічних вод Правилам приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженим наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня 2017 року № 316, місцевим правилам приймання та умовам укладеного договору споживачі сплачують за послуги водовідведення за тарифом, установленим згідно з чинним законодавством для відповідної категорії споживачів.

Кількість стічних вод споживачів, які підлягають оплаті, визначають за фактичними обсягами відповідно до пунктів 2, 12 цього розділу або згідно з Правилами користування.

Додаткові обсяги стічних вод споживачів (не враховані договором), що надходять до систем централізованого водовідведення або безпосередньо на каналізаційні очисні споруди виробників, оплачуються споживачами у п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу водовідведення.

2. Споживачі, які здійснюють скид стічних вод за відсутності чинного договору на централізоване водовідведення, сплачують виробнику за весь об’єм стічних вод, скинутих за час відсутності такого договору, в п’ятикратному розмірі встановленого тарифу на послугу централізованого водовідведення.

3. Величину плати за скид стічних вод у систему централізованого водовідведення виробника (Pc) розраховує виробник за формулою

де

Т

-

тариф, встановлений за надання послуг централізованого водовідведення споживачам, віднесеним до відповідної категорії, грн/м-3;

 

Qd

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод у межах, обумовлених договором, м-3;

 

Qpd

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод понад обсяги, обумовлені договором, м-3;

 

Qpz

-

об’єм скинутих споживачем стічних вод з понаднормативними забрудненнями, м-3;

 

Kk

-

коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення стічних вод та екологічного стану водойми.

4. У разі виявлення залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності Kk = 20.

5. У разі відхилення показника рН від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно застосовується Kk = 2; від 1,5 до 2 одиниць - Kk = 5; від 2 та більше одиниць - Kk = 10.

6. У разі перевищення відношення ХСК/БСК5  2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

де

ХСК

-

хімічне споживання кисню;

 

БСК5

-

біохімічне споживання кисню протягом п’яти діб.

7. У разі скиду стічних вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kk = 2.

8. У разі виявлення факту порушення інших загальних вимог (скид конденсату, дощового та дренажного стоку при роздільній системі каналізації, скид речовин, заборонених до скидання до системи централізованого водовідведення, тощо) застосовується Kk = 5.

9. У разі виявлення виробником під час контролю якості стічних вод, що скидають споживачі, перевищення фактичної концентрації одного виду забруднення (Cf) понад установлену Правилами користування та місцевими правилами приймання допустимою концентрацією (ДК) коефіцієнт кратності (Кк) для розрахунку плати за скид понаднормативних забруднень визначають за формулою

Коефіцієнт кратності при перевищенні ДК однієї речовини не може перевищувати 5, крім випадків, передбачених пунктами 4, 5 цього розділу.

10. Якщо виробником встановлено факт скиду споживачем токсичних або радіоактивних забруднень, приймання яких до системи централізованого водовідведення виробника не було обумовлено договором, коефіцієнт кратності Кк = 5.

11. Якщо виробником встановлено факт одночасного скиду до системи централізованого водовідведення кількох забруднень у концентраціях, що перевищують ДК, коефіцієнт кратності Kk визначають за формулою

де

Cfi

-

фактична концентрація в стічних водах споживача і-ої речовини;

 

ДКі

-

допустима концентрація і-ої речовини.

Загальний коефіцієнт кратності з урахуванням перевищення допустимої концентрації кількох речовин та інших порушень не може бути більше ніж 10. Якщо за розрахунком Kkбільше ніж 10, приймають Kk = 10, крім випадків, передбачених пунктом 4 цього розділу.

12. Плата за скид споживачем стічних вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом, стягується за період від попереднього відбору контрольної проби, проведеного виробником, до дати зафіксованого порушення, але не більше дев’яноста днів. Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних вод, скинутих споживачем за цей період з певного об’єкта.

13. Плата за скид стічних вод до систем централізованого водовідведення у разі порушення вимог щодо якості і режиму їх скидання вноситься споживачем на рахунок виробника у порядку та в строки, що передбачені місцевими Правилами приймання та/або договором.

14. За додаткову кількість стічних вод, що надходить до систем централізованого водовідведення виробника у період дощів та сніготанення через люки каналізаційних колодязів та приймачі дощової каналізації на території споживача, останній сплачує згідно з вимогами Правил користування та місцевих Правил приймання.          

 

 

Додаток 2 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Буська

ПЕРЕЛІК 

виробничих процесів, під час здійснення яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод

1. Нафтопереробка, хімічний та органічний синтез, фармацевтичне виробництво.

2. Целюлозно-паперове і картонне виробництво.

3. Спиртове, дріжджове, кондитерське, крохмалепатокове, маслоробне виробництво, виробництво пива безалкогольного (включаючи солодове), переробка молока, риби, м'яса (включаючи скотобійні), фруктів і овочів.

4. Вирощування худоби та птиці, шкіряна промисловість.

5. Гальванічне виробництво.

6. Машинобудування і металообробка.

7. Металургія чорна та кольорова.

8. Виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, скла та скловиробів, керамічних виробів.

9. Виробництво лакофарбових матеріалів, синтетичних поверхневоактивних речовин.

10. Обробка поверхонь, предметів чи продукції з використанням органічних розчинників.

11. Виробничі процеси, під час яких використовуються або утворюються такі речовини:

неемульговані жири, харчові відходи, нафтопродукти, кислоти і луги, а також їх розчини, іони важких металів, сполуки миш'яку і ртуті, вільний сірководень та вільні сульфід-іони, меркаптани, а також відновлені сірчані сполуки (сульфіти, тіосульфати, елементарна сірка), сірковуглець, ціановодень, ароматичні вуглеводні, органічні розчинники, летючі органічні сполуки (толуол, бензол, ацетон, метанол, бутанол, пропанол, їх ізомери і алкіл похідні), хлорорганічні сполуки, 2, 4, 6-трихлорфенол, дихлорметан, дихлоретан, пентахлорфенол, поліхлорбіфеніли (сума ПХБ) і поліхлортерфеніли (сума ПХТ), тетрахлоретилен, трихлоретилен, триетиламін, хлороформ (трихлорметан), тетрахлорметан, чотирихлористий вуглець, бензопірен, етилбензол (фенілетан), діоксини, синтетичні поверхнево активні речовини, що не піддаються біологічному окисненню, біологічно неокиснювані барвники натурального, штучного і синтетичного походження, біологічно резистентні пестициди, осідаючі мінеральні включення гідравлічною крупністю більше 2 мм/с, спливаючі речовини (включення) гравітаційною крупністю більше 20 мм/с, волокнисті включення, в тому числі пряжа, ворс, волосся, шерсть, пероактивний хлор більше 5 мг/дм-3, за винятком випадків введення на об'єкті водовідведення санітарного карантину, радіонукліди.

Додаток 3 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м.Буська

  ПЕРЕЛІК 
забруднюючих речовин, що заборонені до скидання до системи централізованого водовідведення

1. Речовини, що здатні утворювати в системі централізованого водовідведення вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, дозволених до скидання в системи централізованого водовідведення, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь).

2. Розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0.

3. Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях системи водовідведення виробника, на території очисних споруд, понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації.

4. Радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі очищення стічних вод очисними спорудами виробника, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об'єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами).

5. Концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних

споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти.

6. Будь-які тверді відходи боєнь та переробки м'яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії.

7. Тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в'яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті.

8. Волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо).

9. Біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина.

10. Речовини з Переліку забруднюючих речовин для визначення хімічного стану масивів поверхневих і підземних вод та екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 06 лютого 2017 року № 45, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 лютого 2017 року за № 235/30103, які не увійшли до переліку речовин, що утворюються під час виробничих процесів, при здійсненні яких споживач повинен мати локальні очисні споруди для попереднього очищення стічних вод перед їх скиданням до системи централізованого водовідведення та очищення стічних вод, та переліку речовин, які не піддаються біологічній деструкції

 

Додаток 4 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Буська

А К Т

відбору проб стічних вод споживачів м. Буськ

___ ________________ 20___р.

 

Час та місце відбору проб

 

 

 

Кількість проб

 

 

 

Пробовідбірник

 

 

Представник Споживача

 

 

 

Мета відбору – контроль якості стічної води

Вид проби – контрольна разова

Спосіб відбору проби – ручний

Об’єм відібраної проби

_________________________________________________________________

Підписи:

 

Представник

Виробника

 

№ телефону                ________________________________

 

Представник Споживача

 

 

 

№ телефона

 

 

 

Показники якості, які контролюються:

 

Температура

0С

 

Водневий показник

од.рН

 

БСК5

мг/дм3

 

ХСК

мгО/дм3

 

Завислі речовини

мг/дм3

 

Жири та масла

мг/дм3

 

Нафтопродукти

мг/дм3

 

Хлориди

мг/дм3

 

Сульфати

мг/дм3

 

Амоній-іони

мг/дм3

 

Нітрити

мг/дм3

 

Нітрати

мг/дм3

 

АПАР

мг/дм3

 

Фосфати

мг/дм3

 

Залізо загальне

мг/дм3

 

Хром (III+VI)

мг/дм3

 

Цинк

мг/дм3

 

Купрум

мг/дм3

 

Нікель

мг/дм3

 

Кадмій

мг/дм3

 

Арсен

мг/дм3

 

Плюмбум

мг/дм3

 

Сухий залишок

мг/дм3

 

Сірководень

мг/дм3

 

Формальдегід

мг/дм3

 

Феноли

мг/дм3

 

 

Додаток 5 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Буськ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВІДБОРУ ПРОБ

для контролю  якості стічних вод, що скидаються

Споживачами до системи централізованого водовідведення м. Буська

 

            1.Цей порядок розроблений із метою контролю якості стічних вод, що скидаються підприємствами й організаціями м.Буська в систему централізованого водовідведення м. Буська.

            2.Для кожного окремого Споживача, залежно від характеру технології виробництва, порядок контролю і контрольовані показники стічних вод встановлюються індивідуально.

            3.Місцем відбору проб стічних вод Споживача при плановому контролі складу і властивостей стічних вод є контрольне приєднання Споживача (колодязь, камера і т.п. на приєднанні) до системи централізованого водовідведення  м. Буська .

            4.При позаплановому контролі місце відбору проб визначається в залежності від поставлених задач (колодязь, камера, усереднювач*, очисні споруди тощо).

* У випадках, коли кількість і склад виробничих стічних вод різко змінюється протягом доби, а також при можливих залпових скиданнях сильно концентрованих стічних вод, на підприємствах необхідно передбачати спеціальні ємкості-усереднювачі, що забезпечують рівномірний випуск виробничих стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська.

            5.Відбір проб провадиться в будь-який час доби без попереднього сповіщення Абонента.

            6.Відбір проб провадиться робітниками Виробника в присутності представника Споживача.

            7. Споживач зобов'язаний забезпечити безперешкодний підхід до місця відбору проб. Проходи до місця відбору проб повинні бути вільними, захаращення останніх не допустимо.

            8.Крім планового контролю Виробником, відбір проб може бути зроблений за вимогою місцевих природоохоронних та контролюючих органів та служб.

            9.Відбір проб оформлюється Актом відбору стічних вод (додаток 4), і підписується представниками Виробника, представниками інших контролюючих організацій (у випадку їхньої присутності при відборі), представником Споживача, що контролюється.

            10.У випадку неявки представника Споживача, стічні води якого контролюються, протягом  30 хвилин з моменту усного або письмового повідомлення про відбір проб, відмови від присутності при відборі, а також при відмові підписати Акт відбору стічних вод (додаток 4), результат аналізу, виконаний у лабораторії Виробника, вважається прийнятим.

            11.При відмові  Споживача виділити відповідальну особу для відбору проб, зволікання з допуском представника Виробника, на територію Споживача (більш ніж 30 хвилин після його прибуття) або створенні перешкод у відборі проб з боку представників, СпоживачаВиробник виставляє Споживачеві рахунок як за понаднормативний скид забруднень з коефіцієнтом кратності =5 за разрахунковий місяць, у якому було вчинене дане порушення.

            12.Відбір і аналіз стічних вод провадяться відповідно затверджених методик проведення відборів проб. Результати аналізів вважаються дійсними до наступного відбору проб (але не більш шести місяців) і поширюються на об’єм стічних вод Споживача за місяць, у якому було зроблено визначення.

13. У разі незгоди споживача з результатами даних лабораторії Виробник щодо якості стічних вод згідно з аналізом контрольної проби, за результатами якого зроблено висновок про наявність у стічних водах споживача перевищень ДК забруднюючих речовин, споживач має право звернутися до незалежної лабораторії, що здійснює свою діяльність у цій галузі відповідно до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», для проведення аналізу арбітражних проб, які відбираються одночасно з контрольною пробою і зберігаються належним чином виробником та Споживачем.

14. Про відбір паралельної та арбітражної проб робиться запис в Акті відбору. Арбітражна проба опечатується або опломбовується Виробником та скріплюється підписами представників Виробника та Споживача. Розпломбування та аналіз арбітражної проби виконується в арбітражній лабораторії в присутності представників обох сторін. Результати лабораторних досліджень та протокол розпломбування надаються обом сторонам

Паралельні та арбітражні проби виконуються за кошти Споживача. В залежності від результату арбітражної проби роблять висновки щодо перевищення ГДС у стічних водах Споживача, що скидаються до системи централізованого водовідведення. При співпадінні результатів лабораторних вимірювань стічної води проведених в лабораторії Виробника з результатами арбітражної проби, висновок щодо перевищень забруднюючих речовин в стічних водах Споживача робиться за результатами аналізу лабораторії Виробника.

 

                         

Додаток 6 
до Правил приймання стічних вод 
до систем централізованого 
водовідведення м. Буська

Протокол затверджується головним інженером Виробника

 

 

ПРОТОКОЛ № ___

до рахунку про сплату за скид до системи централізованого водовідведення м. Буська стічних вод із забрудненнями, концентрації, яких перевищують допустимі норми

 

 

_____________ 20___р.                                                                              м. Буська

 

Ми, що нижче підписалися, представники Виробника___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

на основі результатів аналізів, що відібрані ____ __________20___р.,

в присутності представника Споживача ____________________________________________________________________

склали цей протокол про перевищення ГДС, забруднюючих речовин, що скидаються до системи централізованого водовідведення м. Буська в_____________місяці 20___ р. за такими інгредієнтами:

 

ГДК мг/дм3                              Фактична концентрація, мг/дм3

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

            На основі Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська сплата за скид каналізаційних стоків в ________________ місяці 20__р.

____________________________________________________________________

буде стягуваться за встановленим тарифом.

 

Витрата каналізаційних стоків у ____________місяці 20___р. складає ______________ м3

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписи:

 

 

З протоколом ознайомлений та один екземпляр отримав   _____________________

Додаток 7
                                                                                     до Правил приймання стічних вод 
                                                                                     до систем централізованого 
                                                                                      водовідведення м. Буськ

 ПАСПОРТ

ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

ПІДПРИЄМСТВ МІСТА БУСЬКА

  

 Керівник підприємства                  _________________                 Бучко В.В.

 

Розроблювач:                       ________________________           Олійник З.Б.

 

 

ЗВЕДЕННЯ ПРО ВОДОСПОЖИВАННЯ І ВОДОВІДВЕДЕННЯ

І. ЗАГАЛЬНІ ЗВЕДЕННЯ

1.Найменування підприємства:  _______________________________________________

2.Поштова адреса:    _______________________________________________

3.Підпорядкування підприємства:____________________________________

4.Керівник:

                       П.І.Б.  _____________________________________________

                       № тел._____________________________________________

5.Головний інженер:

                       П.І.Б.  _____________________________________________

                       № тел._____________________________________________

6.Режим роботи підприємства:

                       Фактичний    _____________________________________________

                       За планом      _____________________________________________

7.Площа території, що займає підприємство, га:_________________________________

            З них:

            - площа забудови, га            _______________________________________

            - площа удосконаленого покриття, га ___________________________

            - площа зелених насаджень, га _________________________________

8.Наявність окремих площадок і споруд:

8.1.Наявність площадки для відкритого збереження сировини

8.2.Наявність площадки для відкритої стоянки машин і механізмів

            Обліковий склад парку:

                       Мийка транспорту

                       Куди підключені стоки від мийки

                       Куди підключена зливова каналізація площадки

8.3.Наявність мазутосховища

                       Використання мазуту

                       Наявність нафтоуловлювача при мазутосховищі

9.Система протипожежної безпеки підприємства:

   Система водопроводу

   Джерело протипожежного водопостачання

   Система зовнішнього пожежогасіння

   Система внутрішнього пожежогасіння

 

 

 

ІІ. ВОДОСПОЖИВАННЯ

10.Споживання води з міського водопроводу тис.м3/рік:

10.1.Водомірні вузли:

Найменування вулиць,

де приєднані вводи,

діаметри в мм

 

Номера

абонентів

Марка

водоміра

Технічний

стан

 

 

 

 

 

10.2.Витрата води, що не враховується при визначенні середньомісячної витрати (попередньо заповнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7, 8)

а) цехами, що працюють за графіком у вихідні і святкові дні:

 

 

Найменування цехів,

що працюють за графіком

 

Режим роботи (днів у тижні)

Кількість відпрацьо-ваних вихідних і святкових днів у році

Витрата води у вихідні і святкові дні

 

 

Примітка

м3/доб.

м3/рік

 

 

 

 

 

 

б) залпові витрати при іспитах, замінах води в системах (ємкостях):

Найменування устаткування і вид іспиту

Кількість іспитів, замін води           в рік

Витрата

Місце скидання стічних вод

Примітка

м3/доб

м3/рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.3.Середньодобова витрата води з міського водопроводу

Порядковий номер водопровідного ввода

Річна витрата води згідно рахунків водозбуту, тис.м3/рік

Витрата води, що не враховується  при визначенні середньорічної витрати, тис.м3/рік

Річна розрахун-кова витрата води, тис.м3/рік

Розрахун-ковий період часу (робочих діб в році)

Середньо-добова витрата, м3/доб.

 

 

 

 

 

 

 

11.Споживання технічної води:

11.1.Водомірні вузли

 

Кількість вводів, діаметр мм

 

Джерело

водопостачання

 

Марка водоміра

 

Технічний стан

 

 

 

 

 

11.2.Витрата води, що не враховується при визначенні середньорічної витрати (попередньо заовнюються таблиці 3, 4, 5, 6, 7)

а) цехами, що працюють за графіком у вихідні і святкові дні:

 

 

Найменування цехів, що працюють за графіком

 

Режим роботи (днів у тижні)

Кількість відпрацьо-ваних вихідних і святкових днів у році

Витрата води у вихідні і святкові дні

 

 

 

Примітка

м3/доб.

м3/рік

 

 

 

 

 

 

б) залпові витрати при іспитах, замінах води в системах (ємкостях):

Найменування устаткування і вид іспиту

Кількість іспитів, замін води           в рік

Витрата

Місце скидання стічних вод (очисні споруди, № випуску)

Примітка

м3

м3/рік

 

 

 

 

 

 

 

11.3.Середньодобова витрата технічної води

Порядковий номер ввода

Річна витрата води відповідно показанням водоміра, м3/рік

Витрата води, що не враховується  при визначенні середньорічної витрати, тис.м3/рік

Річна розрахун-кова витрата води, тис.м3/рік

Розрахун-ковий період часу (робочих діб в році)

Середньо-добова витрата, м3/доб.

Артезіанська

 

 

 

 

 

 

З поверхневих водних обєктів

 

 

 

 

 

 

12.Загальне споживання води підприємством, м3/добу:

У тому числі:

З міськ-водо-про-воду

Від власних джерел

Від сусідніх підприємств

Від ТЕЦ

Разом:

артез. сверд-ловина

водой-ма

холодна вода

 

гаряча вода

 

пар

 

гаряча вода

 

пар

холодна вода

 

гаряча вода

 

пар

з місь-кого

від техні-чного

з місь-кого

від техні-чного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.Передача води субабонентам:

Найменування підприємства

Міський водопровід

Технічна вода м3/доб.

Гаряча вода

Пар

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

14.Розрахункова кількість води, споживана підприємством

(заповнюється по таблицях 3, 4 , 5, 6, п.18 “Зведень”)

14.1.Для господарсько-побутових потреб:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

                                   Разом, м3/доб.:

14.2.Для виробничих потреб:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

                                   Разом, м3/доб.:

У тому числі на охолодження устаткування:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

                                   Разом, м3/доб.:

14.3.Для потреб абонентів:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

                      

            Усього використовується, м3/доб.:

15.Різниця між розрахунковим і фактичним водоспоживанням: м3/доб.

15.1.Зіставлення розрахункового і фактичного водоспоживання:

 

 

Найменування цеху, ділянки

 

 

Найменування устаткування, мета і характер використання води

Джерело водопостачання: міськводо-провід, артсвердло-вина, водойма й інш.

Витрата, м3/доб.

Різниця між розрахун-ковими і фактич-ними витра-тами, м3/доб.

 

 

Причина, що визначає різницю

на побутові потреби

на виробничі пореби

на інші потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.Використання води підприємством (з урахуванням витрати по п.15)

16.1.Для господарсько-побутових потреб:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

                       .

            Разом, м3/доб.:

16.2.Для виробничих потреб:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

                                   Разом, м3/доб.:

У тому числі на охолодження устаткування:

                       з міського водопроводу, м3/доб.

                       технічної води, м3/доб.

            Усього використовується, м3/доб.:

17.Наявність резервуарів-накопичувачів (об'єм, м3):

                       міської води

                       технічної води

 

18.Система зворотного водопостачання

Характеристика системи зворотного водопостачання

Характеристика залученого

до системи устаткування

Потуж-ність сис-теми, м3/доб

Склад обладнання

Харак-терис-тика облад-нання

Джере-ло водо-поста-чання

Витра-ти м3/доб

Режим роботи дні (тижні міс., рік)

Найме-нуван-ня

цеху, ділян-ки, технолпроцесу

Склад облад-нання, залуче-ного до систе-ми

К-сть оди-ниць облад-нання

Норма на   оди-ницю устат-кува-ння

Число годин роботи

Витра-та м3/доб

Втрати м3/доб

Режим роботи дні (тижні міс., рік)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Підживлення:           Середньорічне добове підживлення з урахуванням режиму роботи:

з міськводопроводу, м3/доб.

з міськводопроводу, м3/доб.

технічної води, м3/доб.

технічної води, м3/доб.

вода вторинного користування, м3/добу

вода вторинного користування, м3/добу

 

19.Ситема повторно-послідовного водопостачання

 

Найменування корпусу,               цеху, ділянки

 

Потужність, м3/добу

І-а ступінь використання (устаткування технологічного процесу)

ІІ-а ступінь використання (устаткування технологічного процесу)

 

 

 

 

 

20.Система каналізації площадки підприємства

21.Витрата стічних вод, м3доб на випусках підприємства (заповнюються табл.3, 4, 5, 6, 7, 8а)

 

 

 

Номер випуску

 

 

 

Діам. випус-ку, мм

 

 

Найменування вулиць,

де підключені випуски

 

 

Наявність контроль-ного колодязя

Міськ-кана-лізація (загал-сплавна, побутова зливова) діаметр, мм, водойма (назва)

 

 

Витрата м3/добу

У тому числі

 

Побу-тові

промис-лово-забруднені після очистки

промислово-забруднені, що скидаються без очистки

 

 

норма-тивно-чисті

 

усього

у т.ч., що потре-бують очищення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:                       У тому числі вода, що скидається:

                                   із міськводопроводу, м3/добу

                                   технічна, м3/добу

                                   від зливної каналізації, м3/добу

Разом:            м3/добу.

 

22.Пояснення різниці між водоспоживанням і водовідведенням, м3/добу  (середні за рік)

            Різниця між водоспоживанням і водовідведенням складається з безповоротних втрат:

На виробничі потреби:  м3/добу

На госпо.-побутові потреби:  м3/добу

На потреби субабонентів:  м3/добу

Разом: м3/добу

 

23.Витрата дренажних вод, м3/добу

(при загальносплавній системі каналізації населеного пункту)

 

Номер

випуску

Витрата грунтових вод

 

Прим

ітка

Інфільтра-ційних,

м3/добу

Водоносних шарів

Загальна

м3/добу

м3/рік

 

 

 

 

 

 

 

24.Витрати зливових вод, м3/доб.

(при загальносплавній системі каналізації населеного пункту)

Номер випуску

Площа, що займає будівля, споруди та удосконалені покриття, га

Середній рівень осадів  у місті, мм/рік

Кількість дощових вод, м3/рік

Примітка

 

 

 

 

 

 

25.Зведення про локальні і загальнозаводські очисні споруди для очищення і знешкодження виробничих, госппобудових, зливових стічних вод підприємства

Найменування очисних споруд, по окремій споруді, кількість

Метод очищення стічних вод, засіб видалення осаду, режим роботи очисних споруд

Потужність очисних споруд, м3/добу

Рік запро-вадження ОС до експлуа-тації

Найменування проектних документів, проектних організацій, рік випуску

Наявність звіту організації, що здійснює пуск та наладку, її найменування, рік наладки

проектна

фактична

 

 

 

 

 

 

 

 

продовження 25 Зведення ...

Проектні та фактичні параметри роботи споруд

Кількість осаду, що утво-рюється відповідно до графіка та техно-логічного регла-менту, узгод-женого з Управлін-ням Водо-канал, т.міс., т/рік

 

Фактична кількість осаду, що виво-зиться, кг/рік

 

Місце вивозу осаду, утилі-зація, спалю-вання

 

Місце скиду очищених стічних вод (номер випуска)

 

Приміт-ка

 

Наймену-ання інгра-дієнта, що аналі-зується

 

Проек-тні

до ОС

 

Проектні після ОС

 

Фактичні до ОС

 

Фак-тичні після ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика насосних станцій 1 і 2-го підйому технічної води.

Таблиця 1

Найме-нування водойми,   № арт-свердло-вини (робоч., резервн.)

Дебіт            арт-свердло-вини (макс. м3/год.)

Проектна потужність насосної станції

м3/доб., м3/год.

Паспортна характеристика встановлених насосів та електродвигунів

Марка (робочий/ резер-вний)

Кількість (робочий/ резерв-ний)

Продук-тив-ність, м3/год.

Напір м.в.ст.

Потуж-ність, кВт/год.

Частота обер-тання,

-1/хв.

Режим роботи насосн. агрегат.,

год./доб.,

год.рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження табл.1 Характеристика ...

 

Річна витрата води м3/рік

 

Фактична потужність, м3/доб.

Дані про роботу зарезервованих свердловин та водозаборів

 

Примітка

к-сть прокачок  у міс.

тривалість однієї прокачки

витрат води, м3/міс.

місце скиду стоків

 

 

 

 

 

 

 

Характеристиа очисних споруд технічної води

Таблиця 2

Наймену-вання очисних споруд

Проектна потужність

Характеристика існуючих очисних споруд

 

Примітка

 

м3/рік

 

м3/доб.

к-сть споруд

габаритні розміри

режим роботи

потужність

м3/рік

м3/доб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Використання води в продукції

Таблиця 3

 

Наймену-вання корпуса, цеха, дільниці

Джерело водо-постачання (міськводо-провід, артсверд-ловина, водойма)

 

Вид продукції

Кількість продукції, що випускається

 

Норма витрати на одиницю продукції, л

 

Кількість споживаної води, м3/доб.

 

 

Примітка

 

за рік

 

за добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розшифровування виробничо-забруднених стічних вод

Таблиця 4

Найменування корпуса, цеха, ділянки, зміни

Джерело водо-постачання

Найменування технологічного процесу, обладнання

Кількість споживаної води, м3/пору

Кількість одиниць обладнання (робоч./ резервн.)

Норма витрати води на одиницю обладнання, м3

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 4 Розшифровування ...

Кількість годин роботи обладнання, год/добу

Кількість води, що скидається, м3/пору

Характеристика стічних вод

Місце скиду стічних вод,                                    № випуску очисн.спорд.

Кількість води, що вторинно викорис-тана

Де вторичнно використана вода

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Розшифровування умовно-чистих вод

 

Таблиця 5

 

Найменування корпуса, цеха, ділянки, зміни

 

Джерело водо-постачання

Найменуванняобладнання, технологічного процесу

 

Кількість споживаної води

Кількість одиниць обладнання (робоч./ резервн.)

 

Норма на одиницю обладнання, м3/год.

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 5 Розшифровування ...

Режим роботи обладнання, год/добу,

год/год.

Ціль та характер використаної води

Кількість води, що скидається

Місце скиду стоків № випуску

Кількість  вторинно викорис-таної води

Де вторичнно використана вода

 

 

 

 

 

 

 

Використання води на господарсько-побутові потреби

Таблиця 6

 

 

Найме-нування цеху, дільни-ці, змін-ність

 

Загальнводо-спожи-вання,

 

м3/добу

У тому числі

На господарсько - питні потреби

Душові

Миття підлоги

К-сть робочих люд.

Норма водо-споживання на 1 людину у літрах

Витра-та

 

м3/пору

К-сть робочих які кори душем або кіль-кість душових сіток, шт.

Норма водо-спожи-вання на одну людину або на одну душову сітку, л

 

Витра-та, м3/добу

 

Площа, м2

 

Норма, л/м2

 

Періо-дич-ність мийки

 

Витра-та м3/пору

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 6 Використання ...

У тому числі

 

Загальне водо-відведен-ня, м3/добу

 

Місце скиду стоків (№ випуск.)

Їдальня

Житлові будинки і гуртожитки

Поливання території

 

К-сть блюд

Норма на одне блюдо, л

Витрата м3/добу

К-сть мешкан-ців, чол.

Норма на 1 людину в л.

Витрата м3/доб.

 

Норма, л/м2

Коефі-цієнт сезон-ності

Витрата з ураху-ванням сезон-ності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом:

Характеристика технологічних і промивних ванн цеху/ділянки

Таблиця 7

Наймену-вання          ванни

Хімічний склад розчину ванн,

мг/л

Кількість ванн, шт.

Робочий об'єм

ванн, л

Періодич-ність зміни електро-літу

Місце скиду відробленого електроліту та наявність ванн-доза-торів електро-літу, кількість/ ємк.,л

Схема проми-вання

Метод промивання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 7  Характеристика ...

Засіб подавання та відведення у промивній ванні та її змішування

Гранично допустимі концентрації основного компоненту у воді після промивання, Сn,мг/л

 

 

Метод обробки деталей

 

Поверхня деталей, що проми-ваються,

м2

 

Тривалість техноло-гічного процесу

 

Витрата промивної води,

 

м3/доб.

 

 

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика водоспоживання котельні

Таблиця 8

Власні потреби котельні

Середньо-добова кількість поживної води, м3/добу

Загальне водо-спожи-вання котельні, м3/доб.

Примітка

Характер використання води

Витрата води (пару), м3/доб.

Продування котлів

 

 

 

 

Регенерація фільтрів

 

 

 

 

Охолодження устаткування

 

 

 

 

Розігрів мазуту

ємкість ____ т

 

робочих

 

резервних

 

 

 

 

Інші

 

 

 

 

Разом:

 

 

 

 

 

Характеристика водоспоживання на виробничі потреби котельної

Таблиця 8а

Найменування котельної та характер встановленого устаткування

робочий

резервний

Робочий тиск пару

Вид палива,

основне

резервне

Питома норма витрати палива, кг/Гкал

Еквівалент палива,

Э=Qрн/7000

Ентальпія поживної води або темпера-тура води або насиченого пару

Ентальпія насиченого пару або темпера-тура води на лінії насичення

Темпера-тура конденсату або зворотної води

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 8а Характеристика ...

 

Трива-лість періоду дні

 

К-ть витраче-ного палива, т

К-ть умовного палива,        У ум

Кількість палива, що відпущено Гкал

Кількість виробленого пару (води)

Кількість повернутого конденсату (води)

Середньо-добова кількість вироб-леного пару (води)

м3/добу, т/добу

Середньо-добова кількість поверну-того конден-сату (води), м3/добу, т/добу

Середньо-добова кількість поживної води, м3/добу

річна, т./м3

за добу, т/добу

м3/добу

річна, т./м3

за добу, т/добу

м3/добу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспектива розвитку водоспоживання та водовідведення

Таблиця 9

 

 

 

Рік

Водоспоживання

 

Потужність зворотної системи, м3/добу

Разом,            м3/рік

У тому числі по джерелах

Техвода, пар і гаряча вода ТЕЦ та субабонент

Від міського водопроводу

Загальне

У тому числі по призначенню

Госппобутові потреби

Промислові потреби

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження таблиці 9 Перспектива ...

 

Водовідведення

 

На основі якої документації видані дані (техн. проект, ТЕО, плани розвитку  підприємства)

 

 

Всього м3/рік

У тому числі по приймачах

у міську каналізаційну мережу

у поверхневий водний об’єкт

 

Всього

У тому числі

 

Всього

У тому числі

госп-побутові потреби

промис-лові потреби

норма-тивно-чисті

госп-побутові потреби

промис-лові потреби

норма-тивно-чисті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Даний аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності" та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, що затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

Назва регуляторного акта: рішення виконавчого комітету Буської  міської ради «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська».

Регуляторний орган: виконавчий комітет Буської міської ради

Розробники документа: виконавчий комітет Буської міської ради, Буське підприємство водопровідно-  каналізаційного  господарства .

Відповідальні особи: Бучко Володимир Володимирович, Олійник Зоряна Богданівна

Контактний телефон:  3-02-94, 2-16-63

1.      Визначення проблеми

 

З метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи водовідведення міста Буська, відповідно до вимог Законів України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про благоустрій населених пунктів» виникла необхідність у затвердженні Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська.

2.      Визначення цілей регулювання.

 

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

- безаварійна робота, безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення  (запобігання замулювання, зажирювання, закупорки і загазованості трубопроводів, а також агресивного впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров’я обслуговуючого персоналу);

- якісна робота очисних споруд Буського ПВКГ поліпшення очистки стічних вод (запобігання порушення технологічного режиму очищення стічних вод внаслідок наднормативного (токсичного) надходження забруднюючих речовин),

- встановлення допустимої концентрації для кожної забруднюючої речовини, що може скидатися споживачами в систему централізованого водовідведення, відповідальність та міри впливу за їх порушення, а також відображення місцевих особливостей приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення;

-мотивування підприємств, організацій,  установ та фізичних осіб-підприємців дотримання встановлених норм ДК забруднюючих речовин стічних вод при скиді до системи централізованого водовідведення;

- екологічна безпека навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод.

3.      Альтернативні способи досягнення зазначених цілей

 

Альтернативні заходи вирішення проблеми відсутні, оскільки згідно з Законом України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», затвердження місцевих Правил приймання стічних вод споживачів у комунальні та відомчі системи каналізації населеного пункту, відноситься виключно до компетенції органів місцевого самоврядування.

 

4.      Механізм розв’язання проблем.

 

         Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету Буської міської ради «Про затвердження правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська».

Заходи, спрямовані на розв’язання проблеми: встановлення допустимої концентрації забруднюючих речовин; встановлення плати за понаднормові скиди стічних вод до системи централізованого водовідведення.

5.      Аналіз вигод та втрат.

         Надаємо оцінку впливу даного регулювання щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає регулювання.

 

 

 

 

 

ВИГОДИ ТА ВТРАТИ

Сфера впливу регуляторного акту

Вигоди

Витрати

Інтереси  органів місцевого самоврядування

Приведення нормативного документу у відповідність до вимог чинного законодавства

Витрати місцевого бюджету відсутні

Інтереси

Буського ПВКГ, яке надає послуги з водовідведення

-Дотримання вимог діючого законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища;

-Підвищення ефективності роботи мереж водовідведення і міських очисних споруд Буського ПВКГ  та безпеки їх експлуатації;

- Створення умов для впровадження нових сучасних технологій та обладнання;

-Визначення чітких прав і обов’язків виконавця  та споживача комунальних послуг з водовідведення;

-Забезпечення вимог, порядку та контролю за скиданням стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська  та відповідальність  підприємств, організацій,  установ та фізичних осіб-підприємців  за порушення Правил приймання стічних вод.

Витрати на проведення постійного лабораторного контролю якості стічних вод, що скидаються до системи централізованого водовідведення м. Буська

Інтереси суб’єктів господарювання

Забезпечення якісними послугами з водовідведення.

Покращення санітарно - епідеміологічної та екологічної ситуації в місті

Витрати на утримання в належному технічному стані систем водовідве-дення, оплата за скид понаднормативних забруднень (у разі їх допущення)

 

6.      Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

 

         Дане рішення передбачає встановлення правил приймання стічних вод до системи централізованого водопостачання, встановлення плати за понаднормові скиди стічних вод.

При необхідності будуть вноситись зміни до регуляторного акта.

         7. Строк чинності регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акта - необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акта можуть вноситись зміни та доповнення.

8. Показники результативності регуляторного акта.

         В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

- кількість укладених Договорів на приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення м. Буська між споживачами та Буським  ПВКГ.

- сума надходжень грошових коштів за перевищення рівня вмісту забруднюючих речовин в стічних водах підприємств, що скидаються до системи централізованого водовідведення.

9. Заходи з відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження результативності зазначеного регуляторного акта здійснюватиметься після набрання чинності цього регуляторного акта, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності буде здійснено не пізніше ніж через рік з моменту набрання чинності цим актом, але не пізніше двох років.

Періодичне відстеження буде проводитись раз на кожні три роки після проведення повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін.

Відстеження результативності буде здійснюватися статистичним методом шляхом проведення аналізу показників результативності.

 

Заступник міського голови                                                        В.Зеленюх

 

 

 

 

 

 

 

 

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 13 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Відвідувачі
607
Статті
157
Перегляди статей
65614