Офіційний веб-сайт Буської міської ради

Get Adobe Flash player

Положення про тендерний комітет Буської міської ради

роект РІШЕННЯ

від  __________

      м.Буськ

 Про затвердження Положення

про тендерний комітет Буської

ПОЛОЖЕННЯ

про Тендерний комітет Буської міської ради

1.      Загальні положення

 

1.1. Для організації та проведення процедур закупівель при Буській міській раді утворюється Тендерний комітет. Діяльність Тендерного комітету базується на засадах колегіальності та неупередженості у прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів Тендерного комітету та їх неупередженості.

 

 

                                    2.Порядок створення та організація діяльності тендерного комітету

 

2.1 Тендерний Комітет Буської міської ради (далі - Комітет) - службові (посадові) та інші особи міської ради (далі - Замовник), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про публічні закупівлі" (далі - Закон).

2.2. Метою створення Тендерного комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

2.3. Тендерний комітет  у своїй діяльності керується законодавством, у тому числі Законом України «Про публічні закупівлі» та цим Положенням.

2.4. До складу Комітету входить не менше п'яти осіб.

2.5. До складу Тендерного комітету з процедур закупівель не можуть входити посадові особи та представники учасників, їх близькі родичі, посадові особи об'єднань підприємств, їх представники і близькі родичі, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.6. Склад та зміни до складу Тендерного комітету затверджуються виконавчим комітетом Буської міської ради.

Членство в Комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.7. Голова Комітету організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет з конкурсних торгів функцій.

Голова комітету призначає заступника голови, відповідального секретаря та визначає функції кожного члена комітету з конкурсних торгів.

У разі відсутності голови Тендерного комітету його обов'язки виконує заступник голови Тендерного комітету.

За рішенням Тендерного комітету можуть залучатись службові (посадові) та інші особи структурних підрозділів замовника для надання консультацій з технічних питань, що зазначені в документації конкурсних торгів.

2.8. Формою роботи Тендерного комітету з процедур закупівель є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до членів Комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

2.9. На засіданнях комітету з процедур закупівель підлягають розгляду такі питання:

- планування закупівель;

- складення та затвердження річного плану закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

2.10. Рішення Тендерного комітету з процедур закупівель оформляється протоколом, який підписують усі члени комітету з конкурсних торгів, присутні на засіданні комітету.

2.11. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Тендерного комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету з процедур закупівель є вирішальним.

У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

 

                                3.Головні функції Тендерного комітету.

 

3.1. Тендерний комітет з процедур закупівель відповідає за організацію процедур закупівель на всіх етапах їх проведення.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

- планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних коштів);

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- здійснення вибору процедури закупівлі;

- проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників; - забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

- надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

- організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

- проведення переговорів з учасниками під час проведення переговорної процедури закупівлі;

- забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

- оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

- ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

- вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

- забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

- сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

- здійснення інших дій, передбачених Законом, що відповідають меті створення комітету з конкурсних торгів.

  

4.4. Секретар Комітету призначається його головою.

Секретар Комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника або в електронному вигляді в разі використання електронних засобів

4.6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

                                   5. Відповідальність

 5.1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

5.2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на сайті Державних закупівель для загального доступу.

  

Секретар міської ради                                                                         Л.Рудіон

 

 

 

Навігаційна стежка

Зараз на сайті

На сайті 63 гостей та відсутні користувачі

Статистика відвідування

Відвідувачі
625
Статті
157
Перегляди статей
73252